Befraktningsmäklare

Befraktningsmäklaren förmedlar kontakten mellan redare och befraktare, dvs lastägare eller annan som har behov av sjötransport av gods.

Verksamheten är i hög grad internationell, vilket kräver god kännedom om världshandeln och transportvägar över haven.

Mäklaren är oftast specialist på en viss marknad och/eller vissa typer av fartyg. Genom sina förbindelser och sin branschkännedom kan mäklaren när hon fått en förfrågan inrikta sina undersökningar åt rätt håll.

En mäklare kan arbeta på uppdrag av antingen en redare eller en befraktare. Ofta är två mäklare inblandade i en affär och parterna förhandlar i sådana fall genom var sin mäklare, som ger sitt bistånd för att ta till vara respektive uppdragsgivares intressen.

Vissa redare och befraktare väljer att göra alla sina affärer genom en utvald förtroendemäklare. Andra föredrar att utnyttja ett stort antal mäklarkontakter som alla i konkurrens har möjlighet att genomföra en affär för uppdragsgivaren.

En del fraktmarknader har omfattande spridning och en enda mäklare kan därför inte täcka hela marknaden ensam genom sina egna direkta förbindelser. Hon lämnar i sådana fall ut sin order eller fartygsdisposition till andra mäklare, som i sin tur har goda direktförbindelser eller kontakter med kolleger som företräder en intressant motpart.

Alla mäklerier strävar efter att knyta ett antal uppdragsgivare (redare eller befraktare) till sig för vilka de arbetar exklusivt eller som en av ett fåtal förtroendemäklare. För mäklaren är det givetvis en fördel att få arbeta på exklusiv basis eftersom mäklaren därigenom kan få en någorlunda tryggad sysselsättning och kontinuitet i verksamheten.

En förstklassig mäklare arbetar selektivt och för inte fram lastförslag eller fartyg till sin uppdragsgivare om inte affären är marknadsmässig och seriöst underbyggd eller om det finns tvivel om motpartens ärlighet eller bakgrund. Omvänt kan mäklaren vara sin uppdragsgivare behjälplig med att formulera en order på marknaden så att seriösa förslag kan förväntas.

Mäklaren deltar aktivt i befraktningsförhandlingarna med råd och rekommendationer när det gäller lämplig budgivning. En mäklare som endast vidarebefordrar information eller offerter utan att bedöma, kommentera och kalkylera dessa uppskattas varken av redare eller befraktare.

En befraktning kan avse en enstaka resa, en serie resor, hela fartyget eller del av fartyget, förfogande av fartyget under en viss tidsperiod eller viss lastkvantitet/visst transportbehov.

Befraktningsmäklarens arvode utgår i form av kommission med en viss procentandel av frakten eller hyran.