Bli medlem

För att bli medlem i Sveriges Skeppsmäklareförening måste du vara en juridisk eller fysisk person som bedriver fartygsklarerings- och/eller skeppsmäkleriverksamhet och kan, efter styrelsens prövning, bli medlem i föreningen.

Kontakta kansliet om du är intresserad av att bli medlem! Eller fyll i och skicka in en ansökningsblankett direkt!

Ansökningsblankett
Medlemsinformation

Till ansökan bifogas även firmaregistreringsbevis som visar att företaget enligt bolagsordningen ägnar sig åt skeppsmäkleri eller fartygsagentverksamt.

Detaljerade medlemskrav

Enligt stadgarna gäller
§ 1 Sveriges Skeppsmäklareförening är en sammanslutning av i Sverige verksamma skeppsklarerare och skeppsmäklare. Ändamålet med föreningen är att bevaka medlemmarnas gemensamma intressen.

§ 21 Ansökan om inträde i föreningen ställs till styrelsen på formulär som tillhandahålles av sekretariatet. För bifall till ansökan fordras att den sökande i sin verksamhet ägnar sig åt skeppsklarering och/eller skeppsmäkleri och i övrigt bedöms lämplig som medlem.

Samt gäller att det för medlemskap i föreningen fordras bifall av minst sex av styrelsens ledamöter.

Årsavgifter

Årsavgiften till föreningen är 1.000 kronor till föreningen samt 7.400 kr till servicebolaget (plus moms).
Vid medlemskapets början debiteras en anslutningsavgift på 1.500 kr.