Bli medlem

För att bli medlem i Sveriges Skeppsmäklareförening måste du vara en juridisk eller fysisk person som bedriver fartygsklarerings- och/eller skeppsmäkleriverksamhet och kan, efter styrelsens prövning, bli medlem i föreningen.

Kontakta kansliet om du är intresserad av att bli medlem!
Berit Blomqvist: berit.blomqvist@swe-shipbroker.se

Till ansökan bifogas även firmaregistreringsbevis som visar att företaget enligt bolagsordningen ägnar sig åt skeppsmäkleri eller fartygsagentverksamt.

Detaljerade medlemskrav

Enligt stadgarna gäller
§ 1 Sveriges Skeppsmäklareförening är en sammanslutning av i Sverige verksamma skeppsklarerare och skeppsmäklare. Ändamålet med föreningen är att bevaka medlemmarnas gemensamma intressen.

§ 21 Ansökan om inträde i föreningen ställs till styrelsen på formulär som tillhandahålles av sekretariatet. För bifall till ansökan fordras att den sökande i sin verksamhet ägnar sig åt skeppsklarering och/eller skeppsmäkleri och i övrigt bedöms lämplig som medlem.

Samt gäller att det för medlemskap i föreningen fordras bifall av minst sex av styrelsens ledamöter.

Årsavgifter

Samtliga medlemmar i Sveriges Skeppsmäklareförening betalar utöver medlemsavgift också en momsbelagd serviceavgift till föreningens aktiebolag, Sveriges Skeppsmäklares Service AB.

Årsavgiften för 2024 är 1.000 kronor till föreningen samt 8.400 kr till servicebolaget (plus moms).
Vid medlemskapets början debiteras en anslutningsavgift på 1.500 kr. Serviceavgiften reduceras vid inval i slutet av året. Serviceavgiften för filialkontor som är samma juridiska person som huvud­kontoret reduceras med 50%.

Vad gör föreningen?

Föreningens uppgift är att bevaka frågor som är av gemensamt intresse för medlemmarna, eller för grupper av medlemmar, samt att utreda, förhandla och informera om frågor av gemensamt intresse. Föreningen är även remissinstans i frågor som berör medlemmarna samt sitter med i utredningar av vitalt intresse. Via vår hemsida marknadsför vi samtliga medlemmar.

Föreningen har regelbundna och goda kontakter med Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och andra myndigheter samt med andra föreningar och branschorganisationer som är verksamma inom sjöfarten.

Föreningen är engagerad i utbildningsfrågor, vilket innebär att Föreningen dels arrangerar utbildningar, dels informerar om utbildningar som arrangeras av andra organisationer och företag. Föreningens Understödsstiftelse subventionerar sådan utbildning som arrangeras av Föreningen med upp ca 50 procent.

Information till medlemmarna sker främst genom det elektroniska nyhetsbrevet Skeppsmäklarnytt.

Föreningen sprider även information om medlemmarna och dess verksamhet utanför den egna kretsen. Det förekommer inte sällan att utländska organisationer eller företag kontaktar Föreningen för att få tips om t ex vilka mäklare som sysslar med köp och försäljning av fartyg, befraktning av tankfartyg, klarering i viss hamn etc och Föreningen lämnar då antingen information om vilka företag som är berörda eller så vidarebefordras frågan direkt till medlemmar som bedöms vara in­tresserade.

Vid Föreningens årsstämma som hålls i april eller maj får medlemmar och anställda hos medlemmar möjlighet att träffa kollegor för en givande samvaro. Det ordnas även vid behov lokala möten i de fyra kretsar som föreningen är indelad i.