Corona - Covid-19

Förlängning av saneringsintyg

Information från Folkhälsomyndigheten 4 maj:

För kännedom så har WHO tillsammans med IMO och ILO gått ut med rekommendationer vad gäller utfärdandet av saneringsintyg med anledning av covid-19. WHO säger nu att man kan utfärda flera förlängningar av ett och samma saneringsintyg. Vi bifogar härmed underlaget till kommuner med rätt att utfärda saneringsintyg.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/2020-04-22-ilo-who-imo-joint-statement-on-medical-certificates-of-seafarers-ship-sanitation-certificates-22-april-sg-(003).pdf?sfvrsn=6afdd464_2

Utöver detta kan nämnas att inga speciella riktlinjer eller direktiv har utfärdats för hantering av misstänkt covid-19 smitta ombord på fartyg från Folkhälsomyndigheten. De allmänna råd myndigheten har gått ut med är Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Ni kan följa era normala rutiner för misstanke om smitta ombord och det är den vanliga riskbedömningen för smitta på arbetsplatser som gäller (se bland annat arbetsmiljöverkets webbsidor som handlar om smittrisker och om personlig skyddsutrustning). Ni kan också samråda med det regionala smittskyddet vad gäller frågor om smittsamhet och hantering av eventuella fynd.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/ihr-internationella-halsoreglementet/saneringsintyg/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Dokument från Fonasba

Fonasba senaste veckouppdatering om läget land för land under coronapandemin.

Dokument från olika myndigheter

Polismyndigheten: Beslut jämte uppdaterad rutin i anledning av tillfälligt inreseförbud i Sverige
Se sida 5, punkt 3 att undantag innefattas av sjömän som mönstrar av och på.

Övriga dokument rörande sjömäns rätt att gå i land:
Beslut enligt 6 kap. 3 § utlänningsförordningen (2006:97)
Beslut om uppdatering av rutin i anledning av tillfälligt inreseförbud till Sverige

EU: Guidance on customs issues related to the covid-19 emergency

EU: Guidelines on protection of health, repatriation and travel arrangements for seafarers, passengers and other persons on board ships

EU Healthy gateways Advice for shipoperators for preparedness and response to the outbreak of COVID-19

Folkhälsomyndigheten: Hälsodeklarationer från flyg och fartyg med anledning av det nya coronaviruset

Swedish Maritime Administration: Info om lotsning

ICS - International Chamber of Shipping: Coronavirus guidance for ship operators for the protection of the health of seafarers

ITIC - Issues with receiving original bills of lading

ITIC - Guidelines for the release of cargoes

Myndigheternas egna sidor med samlad information

Flera myndigheter har egna sidor med samlad information om läget.

Sjöfartsverket:

http://www.sjofartsverket.se/en/e-Services/Maritime-Single-Window/News---Single-Window/Concerning-coronavirus-and-pilot-order/

https://www.sjofartsverket.se/sv/Press/Sjofartsverkets-arbete-med-anledning-av-coronaviruset-covid-19/

Transportstyrelsen:

https://transportstyrelsen.se/sv/Om-transportstyrelsen/vart-uppdrag-och-arbetssatt/covid-19-coronavirus/

https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/covid-19/sta-guidance-letter-covid-19.rev1.pdf

Även Regeringskansliet har samlat all information som regeringen vidtagit för att stödja och underlätta för företag att ta sig igenom den här krisen.

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/foretag/


Skatteverket finns information för företagare.

Uppdatering gällande sjömäns rätt att gå i land

2 april

Till medlemmarna i Sveriges Skeppsmäklareförening!

Flera av er har idag hört av er till mig om vad som egentligen gäller för sjömännens rätt att gå iland, och i vissa fall, utföra vissa arbetsuppgifter utanför fartyget. Vissa hamnar har hänvisat till beslutet om att sjömännen inte får gå iland, som att de just inte får sätta foten på kajen. Jag hade ju själv svårt att utläsa den exakta gränsdragningen, (se Skeppsmäklarnytt igår) men nu har jag äntligen fått tag i den person inom Polisen som fattat själva grundbeslutet, kommenderingschef Per Engström..

Han tycker det verkar överdrivet att sjömännen inte ska få gå iland, så länge som de håller sig inom hamnområdet. Detta handlar ju bara om smittspridning, så länge som de håller sig på behörigt avstånd ska det alltså inte vara några problem. Sen är det en annan sak om hamnen har andra bevekelsegrunder, kanske säkerhet av andra skäl än ren smittspridning. Men då får de ta eget beslut om det, de kan INTE hänvisa till det här beslutet om att sjömännen inte får gå iland. Det ska inte tolkas bokstavligt, utan endast som att de inte får lämna det inhängande ISPS-området. Inne på hamnområdet ska det alltså vara ok.

Jag förklarade att jag gärna skulle vilja ha något skriftligt kring detta och han lovade att fixa det, dock osäkert hur lång tid det tar.

Återkommer så snart beslut är fattat!

Bifogar också de beslut som hittills fattats i ärendet!

Beslut enligt 6 kap. 3 § utlänningsförordningen (2006:97)

Beslut om uppdatering av rutin i anledning av tillfälligt inreseförbud till Sverige

Hälsningar från ett Göteborg där det just nu regnstormar…

Berit

Svar på medlemsenkät om det aktuella coronaläget

1 april

ÄNNU ÄR VARUKEDJAN OBRUTEN

Sveriges Skeppsmäklareförening har gjort en enkät bland medlemmarna. Den höga svarsfrekvensen på drygt 50 procent visar att medlemskåren tar den här frågan på största allvar.

För de allra flesta i medlemskåren har Coronaviruset COVID-19 ännu inte orsakat några stopp i varuförsörjningskedjan. Samtliga hamnar är öppna och godshanteringen fungerar. De allra flesta säger sig också ha upplevt en marsmånad som gott och väl motsvarar antalet anlöp vid samma tid förra året. I vissa fall har godsvolymerna till och med ökat, vilket framförallt gäller de hamnar som har tillgång till stora bergrum dit råolja nu fraktas för lagring, i väntan på högre oljepriser.

Självklart gäller inte detta för dem som är involverade i linjesjöfart eller kryssningstrafiken som därför fått egna kapitel i den här Coronahistorien.

De flesta fartygsagenterna går inte längre ombord i några fartyg, vilket mestadels beror på att de helt enkelt inte är välkomna ombord i dessa Coronatider.

Från föreningens sida har vi inte utfärdat några regelrätta rekommendationer kring detta, då vi anser att det är upp till den lokala fartygsagenter, som känner sina uppdragsgivare och deras fartyg, att avgöra den frågan lokalt. De allra flesta avstår alltså.

I de fall dokument behöver signeras görs det oftast på kajen, på behörigt avstånd.

Eller som fartygsagenten Jonas Karlsson på Becoship i Karlshamn säger:

– Vi går bara ombord när där det uttryckligen krävs av oss. Det mesta sköter vi via kontoret. Jag har till exempel signerat BL on ”behalf of” för att minimera besök. När vi går ombord är vi alltid på behörigt avstånd och vi använder både handskar och handsprit.

På samma sätt lämnas även paket och dylikt vid landgången, utan att agenten behöver ta det ombord. På det stora hela verkar som sagt de flesta ombordanställda vilja ha så lite besök som möjligt.

Allt fler jobbar hemifrån

På Maersk arbetar 85 procent av alla på global nivå hemifrån, vilket fungerar väldigt bra utan störningar. En utveckling som delas i olika stor grad av de flesta andra linjerederier/linjeagenter som finns i medlemskåren. Även fartygsagenter och övriga i branschen sköter så mycket som möjligt hemifrån.

Flera företag säger sig ha infört ett system där halva styrkan arbetar hemifrån medan andra halvan är på kontoret och efter en dag, eller en vecka, byter man. Ett smart sätt att både minska risken för smitta på kontoren och vid kollektivresor till och från arbetet.

Inga stora varsel - än så länge

Det verkar inte heller som om våra medlemsföretag i någon större utsträckning behövt permittera eller säga upp personal. Undantag finns dock.

– När industrin bromsar ner tror vi att det får negativa följder inom några veckor. Försämrade förutsättningar för landtransporter i ett flertal länder innebär att hamnarna redan nu är överbelastade med gods. Livsmedels relaterade volymer kommer förhoppningsvis inte att påverkas lika negativt som övriga bulklaster men vi bedömer att fraktmarknaden viker runt påsk och att den tidigast återhämtar sig i september-oktober.

Vi är ombedda att ta ut semester nu och från och med 6 april går vi in i korttidsarbete till och med 31 augusti, vilket betyder att vi går ner till 60 procent, berättar en fartygsagent i Blekinge. Allt beror på att ett större företag i området stängt ner, det finns helt enkelt allt mindre insatsvaror att lossa nu och då måste vi anpassa oss, säger han.

En annan fartygsagent i södra Sverige är inne på samma dystra scenario. De har tappat 60 procent av sina anlöp och från och med 1 april är all personal korttidspermitterad till en arbetstid på 40 procent. På det företaget hoppas de framförallt att fabrikerna i utlandet måste komma igång så att godset kan börja röra sig igen. En sådan här nedstängning klarar vi inte länge, säger fartygsagenten.

I övriga Sverige verkar det dock som om det mesta än så länge går som vanligt, om man med det menar att fartygen kommer, blir lossade och går igen och att Sveriges fartygsagenter utför sina tjänster enligt de önskemål som finns.

Oron växer nu i april - och sen kanske det blir ännu värre…

Däremot är de allra flesta väldigt bekymrade över vad som komma skall. När fabriker stänger ner både inom landet och utanför blir det naturligtvis mindre sjöfart och hur det ska sluta vet ingen.

På frågan vad medlemmarna tror om de närmaste sex månaderna är i stort sett samtliga oroliga över de vikande volymerna som i slutändan kan resultera i helt indragna anlöp.

Nedan är ett axplock av röster ur medlemskåren.

Gregor Loebbert på OP Ship i Göteborg sysslar mest med torrlastbefraktning, mestadels i Europa:

– När industrin bromsar ner tror vi att det får negativa följder inom några veckor. Försämrade förutsättningar för landtransporter i ett flertal länder innebär att hamnarna redan nu är överbelastade med gods. Livsmedels relaterade volymer kommer förhoppningsvis inte att påverkas lika negativt som övriga bulklaster men vi bedömer att fraktmarknaden viker runt påsk och att den tidigast återhämtar sig i september-oktober.

Dennis Bech på STL Shipping i Göteborg är linjeagent för bland andra Eukor med kontrakt för fordonsindustrin:

– Vi kommer att påverkas i april på grund av produktionsstängningar och minskade anlöp. Beroende på smittspridningen, och när kulmen nås så räknar vi ändå att hela andra kvartalet kommer att bli negativt för oss. Längre fram är det svårt att sia om, men vi hoppas få komma igång ordentligt igen efter sommaren.

Patrik Johansson på Scandinavian Logistics Partners i Oxelösund:

– Svårt att sia sex månader fram. För vår del handlar mycket om hur SSAB gör. Så länge de producerar för fullt är det inga problem, men stänger de ner så blir det mycket besvärligt.

Fartygsagenten Christian Britse på Island Shipping Gotland AB:

– Vår verksamhet är helt beroende på den lokala industrin som i sin tur är beroende såsom leverantör till den övriga tunga industrin som t.ex pappers- stål- och socker- och byggmaterialindustrin. Så länge industrin inte drabbas i större utsträckning, eller våra kunder rederierna får problem att driva sin verksamhet, hoppas vi kunna rida ut stormen till dess denna (första?) Corona-vågen är avklarad. Sedan får vi vara beredda på en avmattning i konjunkturen beroende på vilka effekter Corona-pandemin får på världsekonomin på längre sikt.

Fartygsagenten Mårten Zetterberg på TSA Tanker Shipping i Göteborg:

– Många större projekt som skulle ha planerats nu hamnar istället i status quo, vilket gör att sensommaren och hösten kan påverkas. Vi börjar nu även se en påverkan på inte bara containerhanteringen utan på hela shippingmarknaden. Det kan bli ett mycket kritiskt halvår.

Fartygsagenten Fredrik Pettersson på Nautic Shipping i Gävle:

– Min känsla och förhoppning är att godstrafiken här uppe kommer fortsätta rulla på. Vi har mest fartyg som kommer med massaved till industrin och enigt vad vi hör har de inga planer på att lägga stänga ner verksamheten.

Fartygsagenten Anders Lundberg på Cetonia Shipping i Piteå:

– Förhoppningsvis fortsätter stål- och pappersindustrin att tuffa på. Gissar dock att antalet fartyganlöp i Piteå och övriga regionen kan minska på grund av att det ändå blir något minskad produktion.

Ingen Coronasmitta ombord i svenska farvatten

Hittills har ingen sjöman i svenska vatten visat sig vara smittad av Corona, även om ett fåtal fartyg har hamnat i karantänshamn då de i sina hälsodeklarationer uppgett att det funnits feber och hosta bland besättningen. I samtliga fall har det dock varit falskt alarm och fartyget har kunnat lossa som vanligt efter att testresultatet stått klart. Just denna del verkar alltså fungera till fylles och är ytterligare ett exempel på att själva fartyget antagligen är den säkraste platsen att vara på.

LINJESJÖFARTEN - FORTFARANDE ETT BEKYMMER

Sveriges Skeppsmäklareförening företräder den globala linjesjöfarten som transporterar gods till eller ifrån Sverige. Det var här krisen först slog till och det problemet stavas containerbrist.

När Coronakrisen briserade i Kina och landet snabbt fattade beslut om att förlänga det kinesiska nyåret med en nedstängning av det jättelika landet fick det efterverkningar i hela världen. Utan något att exportera kommer det inte heller hit några tomcontainers och utan dem får den svenska exportindustrin hit för få containers att frakta sin export i.

Länge trodde näringen att problemet skulle lösas ungefär sex veckor efter att produktionen kom igång igen, alltså i slutet av mars. Nu visar det sig dock att problemet kvarstår. Kina vill nog exportera, men när Europa mer eller mindre stänger ner minskar importbehovet, och därmed kommer också färre tomcontainers hit. Problemet kvarstår.

Exporten från Sverige har dock hittills varit stark, även om fordonsindustrin tvärnitat de senaste veckorna. Importen viker däremot kraftigt då vi helt enkelt handlar mindre.

En av våra linjeagenter belyser situationen på följande sätt:

– Vi har ett ansträngt läge, än så länge har vi sluppit permittera folk, men om volymerna minskar mycket mer nu kommer vi att tvingas till det.

Hur har volymerna och fartygsanlöpen förändrats under mars månad, så som ni märkt dem?

– Vi har oerhört mycket färre avgångar till och från fjärran östen. Svensk export av papper, virke och pappersmassa är fortsatt bra, men risken är att den nu kommer att minskas då länder som USA, Indien och Sydostasien stänger ner. Vem ska vi då exportera till? Även om produktionen i Kina nu kommit igång har de inget behov av råvaror då de inte har någon att producera till.

Vilka har de största bekymren varit?

– Färre fartyg, färre containers och vikande priser. Dessutom kan man undra hur likviditeten är hos våra kunder. Många speditörer har permitterat och varslat, vilket skapar en viss oro för betalningsförmågan.

Vad tror du om utvecklingen under de kommande sex månaderna?

– Det blir mycket tufft om inte de stora ekonomierna kommer igång snart. Vi behöver vår handel med fjärran östern, USA och de större länderna i Europa.

KRYSSNINGSSÄSONGEN GÅR MOT... JA, VADÅ?

Medlemmarna i Sveriges Skeppsmäklareförening sysslar uteslutande med varuförsörjningskedjan, med ett enda undantag; fartygsagenterna som har hand om kryssningsfartygen. Om det är tufft för linjerederierna, är det ingenting mot den nattsvarta himmel som syns över kryssningsrederierna idag.

Det är dessutom en bransch som vuxit mer än någon annan under flera decennier. I takt med välståndet har antalet turister i världen vuxit och kryssningsfartygen har bara blivit större och större samt fler och fler. Tills det tog tvärstopp.

Så här ser Petra Theill Ahlén, director på European Cruise Service som har kryssningsverksamhet i Norge, Danmark och Sverige, på krisen:

Hur har Corona slagit mot ert företag so far?

– I Norge är alla kryssningshamnar och gränser stängda så det har verkligen slagit hårt för vårt företag; hela vinter- och vårsäsongen är avbokad.

– I Sverige och Danmark kommer säsongen igång senare, vi skulle haft vårt första anlöp den sista mars, vilket självklart blev avbokat. Alla inplanerade anlöp är avbokade till minst 1 maj, och en del har avbokat till 15 maj. Ett rederi meddelade igår att de förlänger uppehållet till 30 juni. Nu väntar vi bara på vilka besked de övriga rederierna ger framöver.

Har ni permitterat personal?

Ja, alla våra anställda i Sverige är permitterade, liksom i de andra länderna.

Vilka har de största bekymren varit?

– För oss är osäkerheten det största problemet. Eftersom vi ska dra in alla pengar mellan maj och oktober är vi verkligen utsatta i denna situation.

– Även om kryssningsrederierna kunde ”starta upp” i morgon så måste de först förflytta alla fartyg till rätt region, få ombord all besättning igen och fylla fartygen med passagerare. Så länge gränser och hamnar är stängda och flygen inställda är det alltså inte bara att trycka på en knapp för att få det på plats igen. Det kan säkerligen ta flera veckor innan det kommer igång.

Vad tror du om utvecklingen under de kommande sex månaderna?

– Vi tror i bästa fall att det så smått kan komma igång till midsommar. I värsta fall är hela kryssningssäsongen förstörd och det blir inget förrän september, kanske oktober. Jag tror det behövs en stor ”game changer”, typ ett bra och billigt test som gör att man kan testa alla passagerare och besättning innan rederierna vågar dra igång igen.

– Läget ser onekligen mörkt ut just nu för vår bransch. Så länge Corona viruset fortsätter att spridas och alla länder är ”stängda” så går det självklart inte att ha kryssningstrafik igång. Men den största utmaningen är inte att den rena logistiken måste fungera igen.

– Passagerarna måste framförallt våga boka kryssningar igen utan att riskera att smittas ombord, eller hamna i karantän i en insideshytt. Det blir den största utmaningen för kryssningsbranschen, avslutar Petra Theill Ahlén.

Covid-19 och farledsavgifterna

Samtliga fartygsagenter som representerar kryssningsrederierna ser liknande svårigheter - och för Sjöfartsverket betyder det här ett rejält tapp i intäkter både för lotsning och farledsavgifter.

Det är inte bara kryssningstrafiken som i värsta fall försvinner från 2020 års intäkter, även färjerederierna som står för de riktigt stora inbetalningarna av farledsavgifter (mindre vad gäller lotsar), har stora problem. Även om de fortfarande försöker hålla godstrafiken vid liv så har ju i princip alla passageraravgifter försvunnit från Sjöfartsverkets intäktskonto.

Eftersom vi alla vet att Sjöfartsverkets kostnader till huvuddelen är fasta kostnader kan vi också tänka oss hur tankarna just nu går hos Sjöfartsverkets styrelse…

Besättningsbyten för icke eu-medborgare åter tillåtna – men hur blir det i praktiken?

I Sverige har vi som alla vet en generösare inställning till inlåsning i Coronatider, men den inställningen verkar inte gälla de som arbetar ombord i inneliggande fartyg. Polismyndigheten beslutade i förra veckan att inte längre tillåta sjömän att gå i land. Eller som det står i beslutet:

Mot bakgrund av det rådande världsläget med den snabba spridningen av covid-19 och skälen bakom förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige föreligger ett sådant hot mot den inre säkerheten att det finns skäl att begränsa utländska besättningsmäns rätt att tillfälligt lämna sitt fartyg.”

Nu är ju de flesta sjömän räddare för våra smittor i land än tvärtom. Det finns antagligen ingen säkrare plats att vara på än ett fartyg just nu då de flesta rederier redan utfärdat förbud att ta emot mer än väldigt nödvändiga personer, så som främst lotsar.

Exempelvis satte de kinesiska sjömännen som fraktade hit den så beryktade Guldbron inte sin fot på kajen vid Slussen. Så rädda var de för smittan i Stockholm, trots att de inte haft fast mark under fötterna på åtta veckor.

Det känns därför mest klåfingrigt att vi, som själva har så mycket smitta i vårt land, ändå ska förbjuda sjömän att under sitt korta hamnbesök få sträcka på benen genom en rask promenad eller vad de nu eventuellt vill göra utanför hamnområdet.

Besättningsbyte åter skäl för inresa till Sverige

Men den svenska Polisens nationella operativa avdelning ändrade i alla fall igår sina rutiner så att de inte ska hindra besättningsbyten i svenska hamnar. Fram till 31 mars hade nämligen Gränspolisen en egen definitionen av ”dem som transporterar gods” så att det enbart skulle tillämpas på personal som utför nödvändiga leveranser av t ex mat och mediciner. Enligt Polismyndigheten blev därmed undantaget som regel inte tillämpligt på sjömän som ska mönstra av eller på i Sverige.

Men nu är det alltså ändrat och det ska inte vara några problem att anordna besättningsbyten i svenska hamnar! Sen är det en annan sak om det finns flyg eller andra transportmedel att tillgå.

Bakgrunden till beslutet

Regeringen beslöt den 17 mars att följa Europeiska rådets uppmaning att stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från änder utanför EU.

Det är alltså alltid tillåtet att resa in till Sverige från följande länder:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Storbritannien, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Det finns vidare flera viktiga undantag till förbudet och kansliet har tagit det för självklart att just sjömän officiellt haft rätt att få tillstånd för på- och avmönstring. Från politiskt håll talas om behovet av att säkra varuförsörjningskedjan. Men så enkelt var det alltså inte från början.

Gränspolisens första beslut blev alltså att endast av- och påmönstringar får ske om man är EU-medborgare.

Sen igår kom beslutet att man ändrar sig och böjer sig inför den EU-förordning där det tydligt framgår att inreseförbudet inte gäller för personer som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, till exempel personer som transporterar gods.

Nu står det till och med och glasklart att inreseförbudet inte gäller av- och påmönstrade sjömän.

”Personal som transporterar varor är sådan personal som utför en nödvändig funktion i Sverige, oavsett vilka varor de transporterar”.

Just nu har vi förstås inte så mycket direktflyg från Sverige till ”icke EU”-sjömäns hemländer så detta kanske inte är så mycket att glädjas över, så länge inte Danmark öppnar upp sin gräns… och flygen börjar gå igen...

Om detta håller på i månader framöver måste det naturligtvis tas fram en acceptabel lösning som fungerar inom hela EU!

För just nu sitter en massa sjömän fast i sina fartyg för att de inte tillåts komma i land, oavsett om de seglar i svenska vatten och ska hem till exempelvis Filippinerna eller om det är svenskar som blir kvar på de sju haven.

På Medelhavet seglar exempelvis just nu Rasmus Blomqvist, överstyrman på Mont Ventoux, ett rorofartyg som ägs av Stena Roro och befraktas av CMA CGM.

Han skrev på Facebook efter att han just fått veta att han, istället för att få komma hem efter fyra veckor ombord, skulle bli kvar minst tre veckor till: ”Hemma sitter folk och klagar över att de måste vara hemma, här sitter vi och önskar inget hellre än att få komma hem.”

Så här kan vi inte ha det hur länge som helst! Inte när Folkhälsomyndigheten pratar om att det här kan ta månader, och inte när alla säger sig värna varuförsörjningskedjan.

Det blir inte mycket till sjöfart utan besättning ombord - och det är inte många av oss iland som skulle klara av att jobba över tio timmar om dagen, sju dagar i veckan, vecka ut och vecka in - utan att veta när det går att få fast mark under fötterna igen!

Enligt New York Times finns det just nu 150 000 sjömän världen över som redan fullgjort den avtalade tiden ombord, men som än så länge inte ser någon avlösning i sikte.

Utskick från Skeppsmäklareföreningen

Här nedan följer innehållet från de e-mail Berit Blomqvist, Skeppsmäklareföreningens VD, skickat till medlemmarna med info rörande Corona-epidemin. Senaste mailet ligger överst.

14 april

Till medlemmarna i Sveriges Skeppsmäklareförening!

Här kommer lite uppdateringar från vår europeiska organisation ECASBA, totalt fem dokument att läsa om intresse finnes, bland annat är där en uppdatering kring Covid-19-reglerna i de olika medlemsländerna.

Men framförallt är EUs meddelande med guidelines väldigt intressant. Där står (#35) uttryckligen att det är viktigt att besättningsbyten kan genomföras och att besöken från land ska begränsas så mycket som möjligt – och när det ändå sker ska det bäras personlig skyddsutrustning!

Fonasba bulletin 16

EU: Guidance on customs issues related to the covid-19 emergency

EU: Guidelines on protection of health, repatriation and travel arrangements for seafarers, passengers and other persons on board ships

ITIC - Issues with receiving original bills of lading

ITIC - Guidelines for the release of cargoes

19 mars 2020
Corona-uppdatering
Till medlemmarna i Sveriges Skeppsmäklareförening!
Här kommer en uppdatering kring Corona.

Sjöfartsverkets lotsar och krav från fartygen

Jag har förstått att vissa kaptener vill att agenterna ska se till att de lotsar som tas ombord ska ha munskydd, handskar och dessutom skicka en hälsodeklaration. Jag skrev om detta redan igår.

Jag har pratat med Sjöfartsverket och försökt få dem att tillmötesgå i alla fall några av kraven. Men Ove Eriksson har nu återkommit med följande svar efter att vi skickat flera mail fram och tillbaka:

"Jag förstår att detta kan uppfattas som en fyrkantig hållning från vår sida men det är av flera anledningar inte möjligt att göra några avsteg från detta för lokala krav ombord i vissa fartyg;
  • Många av dessa krav är inte i linje med Svenska folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi skall alltid följa dessa både för individens säkerhet och även begränsa smittspridning i Sverige.
  • Det handlar också om lotsens arbetsmiljö. Vi har inga krav om att gå med skyddsmasker och det är direkt förenat med ohälsa att göra detta över tid när inte är påkallat. I tillägg bidrar det i till ökad risk genom att man tar sig mer i ansiktet än nödvändigt. Vi har inga garantier att de masker de kräver vi skall ha följer svenska standarder eller är smittfria från Corona eller för den delen annan smitta.
  • Rörande handskar är svenska sakkunniga tydliga med att det förvisso skulle kunna skydda individen men att det inte bryter smittkedjan som att istället regelbundet tvätta händerna gör. Vidare kan det begränsa lotsen i att använda sina hjälpmedel som telefon och lotspadda etc.
  • Systemet, beställningscentraler och lotsar skall och kan inte belastas med administration samt tvingas till utfästelser som både skall diarieföras samt skapar juridiska förbindelse som inte är utredda. Vi måste fokusera alla resurser på att vidmakthålla servicen.
Nedan är den instruktions den Svenska smittskyddsläkaren gav oss för när vi gick ombord och lotsa ett misstänkt smittat fartyg. Där blir detta väldigt tydligt.

Då misstanken handlar om en sjukdom som sprids med droppsmitta är det ingen särskild utrustning som krävs ifall man inte har närkontakt med patienter. Viktigt att vidta goda basala hygienrutiner, dvs tvätta händerna noggrant efter kontakt med ytorna ombord. Dvs är det inte aktuellt med exempelvis munskydd/andningsskydd.

Med vänlig hälsning

Marianne Alanko Blomé, MD, Ph.D

Biträdande smittskyddsläkare, Infektionsläkare"

Efter detta tror jag att vi får ta på oss uppgiften att förklara för anlöpande fartyg att vi i Sverige faktiskt agerar lite annorlunda än många andra länder, både i detta fallet och när det gäller exempelvis skolstängning. Tror inte vi kommer längre i detta nu. (Min egen son har berättat att när han som överstyrman på Mont Ventoux i morse tog emot lots i Marseille, hade lotsen ingen skyddsutrustning där heller. Däremot blir sonen bötfälld om han tar en löptur utanför hamnområdet.) Bifogat hittar ni ”To whom it may concern”, en pdf som förklarar Sjöfartsverkets inställning på engelska och som gärna kan skickas ombord.

FORTSÄTT GÄRNA HÖRA AV ER!

Allt för idag!

Soliga hälsningar

Berit Blomqvist

…………………………..

15 mars 2020
Några ord kring Corona, uppdatering söndag + Tomas Eneroth behöver er hjälp!
Till medlemmarna i Sveriges Skeppsmäklareförening!

Stängda gränser i Danmark och Norge
Som ni säkert redan vet har Danmark nu stängt sina gränser och det samma händer i Norge i morgon kl 08 00. Enligt den information som jag fått ska det dock inte göra det omöjligt att arrangera besättningsbyten via Kastrup eller försvåra för sjöfarten att komma in i några norska eller danska hamnar. Låt mig genast veta om ni får andra erfarenheter! På samma sätt ska sjömännen kunna flyga in och ut ur Sverige, alla myndigheter poängterar ju vikten av att upprätthålla varuförsörjningskedjan och för det behövs sjöfarten. Sen är det en annan sak att många flyg kommer att ställas in…

Tomas Eneroth kallar till sig sjöfartsnäringen
Som ni kanske också hört på nyheterna har infrastrukturminister Tomas Eneroth kallat till sig sjöfartsnäringen. Förutom vi, fick även Sveriges Hamnar, Svensk Sjöfart, Skärgårdsredarna, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, sjöfacken och sjöarbetsgivarna, denna inbjudan. Han vill helt enkelt veta hur vi ser på utvecklingen.

Har ni lust att svara på följande:

Hur har ni drabbats hittills?

Ni inom kryssning, hur har läget förändrats nu de senaste dagarna?

Finns det något idag som tyder på att varuförsörjningen är hotad?

Kan ni upprätthålla den service som är nödvändig för sjöfarten?

Kan politiken göra något för att underlätta för er och sjöfarten?

Eller annat som ni vill att jag ska framföra?

Det blir jag och Johan Ehn som kommer att närvara på Skypemötet som börjar kl 08 00 på tisdag, så jag behöver era svar under måndagen!

Hälsningar Berit

…………………………..

13 mars 2020
Några ord kring Corona, uppdatering fredag
Till medlemmar i Sveriges Skeppsmäklareförening!

Idag har det åter varit en hektisk coronadag på radio o tv. Bifogar här två inslag som kan vara av intresse för er. Bifogar även några av de reaktioner som jag fått av mailet igår.

Nu önskar jag er bara en härligt lugn helg!

Berit Blomqvist

Fartygsagent: Vi planerar kryssningar som vanligt till Visby

https://transition.meltwater.com/cus/follow/20200313.TwlersQbMg.0

Rederijätte häver exportstopp från Sverige

https://transition.meltwater.com/cus/follow/20200313.KFYhD2vgoo.0

………………

Hej! Tack för bra sammanställd info!

Vi på Gotland kom inte undan och nu är smittan här.

För att undvika Besättningen på fartyg och vår egen personal har vi idag infört egna restriktioner i Storugns hamn.

Jag bifogar dom här.

Best Regards/Med Vänliga Hälsningar

Tomas Lerberg, Island Shipping Gotland AB

…………….

Hej Berit

Tack för din information.

Vi har beslutat att from idag 13.03 inte gå ombord i fartyg

Det går att hantera det mesta via tele/mail.

Om det är absolut nödvändigt med pappershantering så kommer det att finnas en typ postlåda vid fartygets landgång där vi kan utbyta dokument.

Det finns nu rederiet som förbjuder oss gå ombord.

brgds

Stefan Oskarsson
Sölvesborgs Skeppsmäkleri

…………………………..

Hej, tack för ditt mail, Berit.

Tror som du i ditt resonemang nedan att kanske den säkraste platsen just nu är ombord på ett fartyg. Därför måste man ha flera perspektiv när man inför åtgärder och restriktioner. (Många fartyg efterfrågar även desinfektionsmedel som man ämnar be besökande att använda. Ägnade stor del av gårdagen åt att försöka få tag på produkter men de är slut överallt och man vet inte när man kan få hem medlen till affärerna. Prioriterade verksamheter går först, dvs sjukhus, vårdinrättningar mm.)

Naturligtvis begär vi hälsodeklarationer från alla fartyg vi hanterar. Än så länge har vi inte stött på någon smitta ombord.

Från och med idag har vi även tillsammans med Vänerhamn beslutat att stänga våra byggnader och man kan endast komma in om man har en ”tagg” och är behörig. Vi sitter ju i Yttre Hamnen i Karlstad och har otroligt många kontakter dagligen med lastbilschaufförer mm som kommer från hela Europa så dessa möten anser jag det är bra att begränsa. Hamnen har också infört nya rutiner för hamnens personal när de ska kommunicera samt lossa och lasta dessa bilar. Dvs hålla avstånd, noga med handhygien osv osv.

Vi, i vår organisation, följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och använder även sunt förnuft. Viktigast är att stanna hemma om man är sjuk eller visar förkylningsliknande symptom. Vara noga med handhygien och tvätta händer ofta och noga. Vi försöker begränsa möten och vistelser i folksamlingar.

Alla har vi nära anhöriga eller andra i vår närhet med funktionsnedsättning och det är dessa personer vi måste respektera.

Vi har ännu inte beslutat om att sluta gå ombord på fartyg utan har även här resonerat om att vi får hantera varje situation för sig. Även här är det sunt förnuft som gäller och att ha respekt för människor man möter men även för sig själv så man inte utsätter sig för någon risk. Så återigen, hålla behörigt avstånd (2m), tvätta händerna osv.

Ja, vi får väl se vart allt detta landar till slut. Tror även, som du nämner nedan, att man inte ska överreagera utan agera utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten aviserar. Så, vi får väl helt enkelt avvakta och se hur allt utvecklar sig.

Ha det gott och tack för din uppdatering!

Med vänlig hälsning/Best regards

Bror Andrén AB

Anna-Karin Ekman

PS Det jag vill poängtera just nu är att jag tror att fartygens besättning är lika ”rädda” för oss som vi för dem. Har uppmanat stuveri och mina egna kollegor om att respektera detta och inte utsätta besättningen för några risker. Det går lika bra att göra besök ombord utomhus som att sitta på bryggan. Konsekvenserna om besättning insjuknar till sjöss kan bli förödande då de kanske har en lång sjöresa framför sig och inte vet hur de kommer att bemötas i mottagarhamn.

…………………………..

12 mars 2020
Några ord kring Corona

Till alla medlemmar i Sveriges Skeppsmäklareförening!

Jag har fått en hel del frågor kring vilka mått och steg som är nödvändiga att ta i det här läget med det allt mer spridda coronaviruset.

Det är naturligtvis svårt för oss på föreningen att veta vad som är bäst, när ingen annan knappt vet. Men samtidigt känner jag att vi snart kan hamna i ett läge där våra reaktioner kanske skadar samhället mer än själva utbrottet. Jag vill därför bara följa Folkhälsomyndighetens råd om att vidta rätt åtgärder i rätt tid. Det tolkar jag som att man inte ska ”övergardera” sig i onödan.

När jag hör mig för hos olika medlemsföretag är det dock många som efter att WHO igår klassade utbrottet som en pandemi, vidtagit ganska långtgående säkerhetsåtgärder. Nedan beskrivna policy kommer från ett av våra medlemsföretag:

- Vd har säkerställt att alla som vill kan jobba hemifrån.

- Resor skall stämmas av med vd. Även privata resor.

- Resor till och från jobbet ska helst ske utan att nyttja kollektivtrafik.

- Vid sjukdom, stanna hemma.

- Uppdelning av personal så att det blir två team på varje kontor som går ”omlott”

- Endast distansklarering, om inget annat föreskrivs .

- Regelbunden rengöring av datorer.

- Instruktioner till städfirman att torka handtag mm extra noga.

Väldigt många företag har också bestämt att ställa in alla externa möten, resor (även inom landet) och studiebesök.
NI FÅR VÄLDIGT GÄRNA TALA OM FÖR MIG VILKA RESTRIKTIONER ERT FÖRETAG INFÖRT!

Besättningsbyten och fartygsbesök:

Hittills har ingen sjöman i svenska vatten visat sig ha Corona. En polsk befälhavare hade för ett tag sedan redovisat att han kände sig krasslig i hälsodeklarationen, och det blev lite stressigt i Göteborgs hamn innan man kunde testa honom och få svart på vitt på att det bara var en vanlig förkylning. Just nu är kanske ett fartyg till och med den säkraste platsen att vara på... Jag kan alltså inte se att det ska vara några problem att frakta en besättningsman från fartyget till flygplatsen, såsom en medlem undrat.

Att hämta en sjöman som ska mönstra på kan naturligtvis vara en fara om personen kommer från ett riskområde. UD avråder från resor till Kina, Sydkorea, Italien och Iran och om det kommer sjömän därifrån bör man nog kräva extra hälsokontroller, men det måste ju rederiet ha fixat redan innan utfärd.

Huruvida man helt ska avstå från att gå ombord i vanliga fartyg där ingen är smittad är naturligtvis upp till varje företag, och det avtal man har med sin uppdragsgivare, men generellt kan jag inte se att det vore att utsätta sig för en ökad risk. Tvärtom kan jag tänka mig att fartygen kanske inte vill ha besök från land när de anlöper till exempel Stockholm. Hörde just att de kinesiska sjömännen som kom med Guldbron till Slussen igår inte vågade gå i land över huvud taget, trots att de varit till sjöss i över åtta veckor. Så stor var deras rädsla över att drabbas i Stockholm.

Sjöfartsverkets lotsar har också kunnat utföra alla sina lotsningar enligt plan. De har självklart ett större samhälleligt uppdrag, men det har över huvud taget inte varit några bekymmer för dem. Det har helt enkelt inte funnits någon smitta ombord!

Å andra sidan, om man på allvar överväger att låta all personal jobba hemifrån av rädsla för smitta kan man naturligtvis inte samtidigt låta sina anställda åka ut till hamnen och besöka främmande fartyg!

Kryssningsfartyg:

Än så länge har vi knappt fått hit några kryssningsfartyg då säsongen inte börjat. Antar att de flesta fartygsagenter är mera oroliga för att säsongen inte kommer igång, än för risken för att gå ombord i ett kryssningsfartyg där det inte finns någon smittad person ombord. Om det däremot finns minsta misstanke om smitta ombord gäller naturligtvis ett helt annat regelverk. Då måste smittskyddsläkaren kontaktas och inga andra än rent samhällsnödvändiga personbesök ska göras ombord.

Hörde just att Danmarks regering just nu överväger att införa ett tre veckors förbud mot kryssningsfartyg i danska vatten. Ta det som ett rykte tills det blir bekräftat!

Allmänt om smittspridning

Detta är ingen luftburen smitta, den smittar bara genom att en smittad persons virus kommer in i vår egen kropp. Det har dock visat sig att viruset kan leva i flera timmar på vissa hårda ytor, så som handtag. Däremot överlever de inte en ordentlig handtvätt! Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Symtom på infektion är luftvägssymtom, feber eller hosta.

Allmänt om att skydda dig och andra från smittspridning

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Vad händer med vår egen föreningsstämma den 8 maj?

Det är fortfarande långt till maj, men för att vi alla ska känna att vi är på den säkra sidan har vi garderat oss – och er. Alla anmälningar kan avbokas fram till den 20 april, som också är sista anmälningsdag. Vi har en plan B som vi kommunicerar innan dess - om det behövs - och alla ska då kunna avboka allt utan kostnad om man inte gillar det upplägget. Men vår främsta ambition är alltså att köra enligt plan. Så anmäl er, boka en avbokningsbar SJ-biljett, och låt oss alla se fram emot 8 maj, med en möjlig utväg om allt går åt fel håll. Anmälan: http://www.swe-shipbroker.se/nyhet/Anm%C3%A4lan-%C3%B6ppen-f%C3%B6r-Skeppsm%C3%A4klaref%C3%B6reningens-%C3%A5rsm%C3%B6te

Hälsningar Berit Blomqvist

PS Bifogar MSBs samlade lägesbild från idag, som egentligen bara går ut till våra myndigheter samt Internationella Redareföreningen ICCs guidelines och slutligen nedan, lite länkar från EU:

An ad hoc working group of experts from the “EU Healthy Gateways joint action” consortium published advice for preparedness and response to the COVID-19 outbreak:

and general advice at points of entry for public health measures and screening: