Dokument, lagar och förordningar

Här finns olika dokument och regelverk från myndigheter, både svenska och utländska.

Om gränsövergångsställen - skärpta krav från 19 augusti 2024
Gränsövergångsställen och öppettider samt information om regleringen, Polismyndigheten (19 juni 2024)
Information om visering för sjömän i transit, Polismyndigheten (19 juni 2024)

Sjöfartsverkets kurs om MSW (maj 2024)

Mall för avfallskvitto - Waste delivery receipt

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fartyg; TSFS 2023:15 (230405)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/883 (190417)
Om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om ändring av direktiv 2010/65/EU och upphävande av direktiv 2000/59/EG

Handelseffekter av fartygsattackerna i Röda havet, rapport från Kommerskollegium, UD, 240123

Lista över världens tio största containerrederier 240103.

Hotbildsanalys 2023 - Trafikverkets rapport om erfarenheter och lärdomar som dragits från kriget i Ukraina i transportsektorn

Vågade skatter - utredning för att öka svensk sjöfarts konkurrenskraft, utredare Rikard Engström, rapport 231229

Frågor & svar om EES och ETIAS (pdf på engelska)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1239
av den 20 juni 2019
Om inrättande av en europeisk kontaktpunkt för sjöfart och om upphävande av direktiv 2010/65/EU

Engelsk version:
REGULATION (EU) 2019/1239 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 20 June 2019
Establishing a European Maritime Single Window environment and repealing Directive 2010/65/EU