Om skeppsmäklare

Skeppsmäklare är en term som rymmer flera olika yrkeskategorier, vars dagliga verksamhet skiljer sig åt ganska kraftigt. Trots spridningen finns det gott om gemensamma beröringspunkter mellan dessa fyra huvudinriktningar:

Befraktningsmäklaren förmedlar kontakten mellan redaren, som står för själva transporttjänsten, och lastägaren som har ett transportbehov.

Köp- & försäljningsmäklaren är inblandad när själva fartygen ska byggas, byta ägare eller skrotas.

Fartygsagenten i sin tur ansvarar för allt det praktiska och formella vid ett hamnanlöp för lastning eller lossning, medan linjeagenten tar hand om lastbokningar för ett visst kontrakterat rederi.

Linjeagenten kan ofta även hjälpa lastägaren med att lösa anslutande landtransporter.