Remissvar

Sveriges Skeppsmäklareförening är remissinstans i många frågor som rör sjöfarten till och från Sverige.
Nedan finns ett urval ur våra senaste remissvar.

2024

Remissvar: Vågade skatter - Navigering i sjöfartens förutsättningar
Ref/dnr: LI2024/00068

2023

Remissvar angående förslag till nya avgiftsföreskrifter avseende Sjöfartsverkets farledsavgifter (SJÖFS 2023-1),
Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om tillfällig klimatkompensation för år 2024 (SJÖFS 2023-4), Sjöfartsverket föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter (SJÖFS 2023:2), taxa för fartyg på Trollhätte- och Södertälje kanal (SJÖFS 2023:3), förslag till Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2023-5) om taxa för isbrytning på beställning och mot ersättning med tillhörande konsekvensutredning. (29 september)

Remissvar angående EU-kommissionens förslag om en reform av tullunionen (25 september)

Remissvar angående Polismyndighetens förslag till ändringsförfattning föreskrifter gränsövergångsställen FAP 272-2

2022

Remissvar angående Sjöfartsverkets föreskrifter om tillfällig klimatkompsensation för sjöfarten (SJÖFS 2022:4)

Remissvar till Finansdepartementet på promemorian Leveranser av bränsle till havs i vissa fall.

2021

Remissvar angående förslag till nya avgiftsföreskrifter avseende Sjöfartsverkets farledsavgifter (SJÖFS 2019:3), lotsavgifter (SJÖFS 2019:4) taxa för isbrytning på beställning (SJÖFS 2014:6), statens isbrytningsverksamhet (SJÖFS 2011:1) och taxa för fartyg på Trollhätte- och Södertälje kanal (SJÖFS 2019:6)

Remissvar till Infrastrukturdepartementet angående framställande om ändring i förordning (1999:215) om lotsavgifter

Remissvar på förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

2020

Remissvar angående förslag till nya avgiftsföreskrifter avseende Sjöfartsverkets farledsavgifter (SJÖFS 2019:3) samt Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter (SJÖFS 2019:4)

Remissvar angående förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd i TSF 2017:88 om lotsning

Remissvar angående konsekvensutredning och författningsförslag för ändringar i SFS 2016:2 (tullordningen)

2019

Remissvar angående ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2015:8) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Svensk Sjöfarts remissvar i samma ärende.

Rotterdamreglerna