SJÖFARTSVERKET HÖJER BÅDE LOTS- OCH FARLEDSAVGIFTERNA REJÄLT INFÖR 2022

Det blev inga höjningar den 1 september, men de tidigare aviserade höjningarna från och med årsskiftet ser ut att genomföras. I alla fall om förslagen som finns i Sjöfartsverkets remiss går igenom.

I korthet ökar lotskostnaden med 10 procent från nyår och farledsavgifterna med 9,1 procent. För de rederier som uppbär miljörabatt stannar höjningen dock på en procent. Höjningen av farledsavgifterna generellt ska alltså framförallt användas till att genomföra det ”bonusmalus-system” som vi kämpat emot allt sedan vi hörde talas om det för första gången för snart två år sedan.

Nedtrappningen av avgiftsreduktionen för fjärrzonstrafik och utfasningen av avgiftsreduktionen för turn-around anlöp kommer också att genomföras från nyår.

Remissen kommer att bearbetas framförallt av vårt lots-och farledsråd som kommer att lämna remissvar senast 1 oktober.

Sjöfartsverket skriver i lotsremissen bland annat:

”Sedan 2000 har antalet lotsningar sjunkit från 46 000 per år till som lägst drygt 30 000 stycken. Orsaken är bl.a. att fartygen har blivit större, och därmed kunnat erhålla en högre fyllnadsgrad på godset, lågkonjunktur samt att mer gods transporteras landvägen. Från 2017 till 2019 hade dock antalet stabiliserats på en nivå om cirka 33 500 lotsningar per år.

Under 2020 har Covid-19 haft en stor påverkan på sjöfartsnäringen, vilket återspeglas i att Sjöfartsverkets avgiftsintäkter inom lotsområdet minskade med cirka 40 mnkr jämfört med 2019. Antalet genomförda lotsningar minskade med cirka 10 procent under 2020 jämfört med 2019, till strax över 30 000 lotsningar. Denna minskning av intäkter kan inte Sjöfartsverket på kort sikt kompensera genom neddragning av personal eller verksamhet. Orsaken till det är att Sjöfartsverkets uppdrag att tillhandahålla lotsning medför ett tillgänglighets- samt likabehandlingskrav att i alla hamnar i hela Sverige, dygnet runt, inneha en lotsberedskap. Sjöfartsverkets kostnader är således till stor del fasta på kort- och medellång sikt oaktat antalet anlöp.

Det föreligger fortsatt stora osäkerheter kring såväl världsekonomins utveckling som sjöfartsbranschens återhämtningstakt till följd av Covid-19 pandemin. Det sistnämnda gäller inte minst kryssnings- och passagerartrafiken. Enligt Sjöfartsverkets budget för 2021 beräknas antalet lotsningar återhämta sig något från 2020 men inte komma upp i den nivå som varit åren innan, bl.a. beräknas en stor del av den s.k. kryssningstrafiken fortfarande utebli under sommaren 2021.”

Sjöfartsverket beräknar att höjningen av lotsavgifterna ska ge en intäktsökning om cirka 60 mnkr för 2022. Intresserade medlemmar kan få samtliga förslag i sin helhet via kansliet.

Tillbaka