Skeppsmäklareföreningens GDPR-policy

Med anledning av den nya Dataskyddsförordning (EU General Data Protection Regulation, GDPR 2016/679) som träder i kraft 25 maj 2018 vill vi informera om hur vi ser på den datahantering som sker inom Sveriges Skeppsmäklareförening.

Medlemmarna

Vår viktigaste databas är självklart våra medlemmar och all relevant data samlas därför in, så som namn på kontaktpersoner samt relevanta adressuppgifter inklusive e-post och fakturaadresser. Inga personliga och rent privata uppgifter, utöver namnuppgiften, samlas i våra register.

Efter avslutat medlemskap raderar vi allt utom företagets namn och verksamhetsort, och kompletterar med uppgift om vilket år medlemskapet avslutades.

Läsare av Skeppsmäklarnytt eller bara en i sjöfartsklustret

Vi har även andra personers och företags kontaktuppgifter lagrade, till exempel för att någon bett om att få Skeppsmäklarnytt eller efterfrågat information om vårt kursutbud. I vissa fall kan vi anta att en person är intresserad av att läggas in i registret över sjöfartsklustret och då är vi extra noga med att i varje mail ha tydliga instruktioner om hur man enkelt kan stryka sig ur registret.

Vår integritetspolicy

Vi lämnar ALDRIG ut våra medlemslistor; listor över läsare av Skeppsmäklarnytt eller listan över andra personer i sjöfartsklustret och vi gör vårt yttersta för att hålla antalet mail till ett minimum. Vi är också mycket noga med att alltid göra utskicken via ”dold kopia”.

Vi samlar inte heller in något annat än rent opersonliga statistikuppgifter från vår hemsida. Det finns ingen dold databearbetning efter ett sådant besök.

Vi sparar alla uppgifter i vår databas så länge vi finner dem relevanta, men raderar självklart uppgifterna så snart någon så begär. Vi står även till tjänst med rena registerutdrag om den egna personen, om så önskas.

Det sker enklast genom ett mail till berit.blomqvist@swe-shipbroker.se eller ett samtal till kansliet 031 13 34 94.

*****

Genom att anmäla dig som medlem, läsare av Skeppsmäklarnytt eller efterfråga annan relevant information av oss godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med ovan.

Just dina personuppgifter kommer vi inte att lämna ut till någon annan part och du kan själv välja när du vill avregistrera dig. Vår integritetspolicy ligger i linje med GDPR och innebär att du har följande lagstiftade rättigheter:

  1. Du har rätt att, i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, när som helst begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, att begära radering av dina personuppgifter, begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, utöva din rätt till dataportabilitet och invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
  2. Om behandling baseras på samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen.
  3. Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta berit.blomqvist@swe-shipbroker.se eller ring 031-133494.
  4. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Är du intresserad av att veta mer kan du läsa om dataskyddsförordningen här och här (pdf).

Tillbaka