Dokument, lagar och förordningar

Här finns olika dokument och regelverk från myndigheter, både svenska och utländska.

Frågor & svar om EES och ETIAS (pdf på engelska)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1239
av den 20 juni 2019
Om inrättande av en europeisk kontaktpunkt för sjöfart och om upphävande av direktiv 2010/65/EU

Engelsk version:
REGULATION (EU) 2019/1239 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 20 June 2019
Establishing a European Maritime Single Window environment and repealing Directive 2010/65/EU