Kriget i Ukraina - 14 april

Här finns en presentation från EU om Maritime sanctions och senare förtydliganden.

Utöver det som framkommer i presentationen har Kommissionen förtydligat att:

  • ankarplats definieras samma som i hamnstatsdirektivet 2009/16/EG (fartyg vid ankarplats: ett fartyg i en hamn eller ett annat område under en hamns jurisdiktion, men inte vid kaj, som utför samverkan mellan fartyg och hamn)
  • påbörjad lastning innan den 16 april får avslutas
  • fritidsbåtar som varit upplagda får sjösättas och lämna men inte komma tillbaka (kanske inte så förekommande i SE)
  • rent generell uttrycker KOM att sanktionerna ska läsas som att anlöp är förbjudet vilket innebär att allt som hör till ett anlöp är nekat ryska fartyg (ex lotsning)
  • ett undantag att anlöpa en hamn gäller enbart i den hamnen det är utfärdat. Gäller alltså inte ex bunkring i annan hamn på vägen till den hamn där undantaget gäller.

Nationellt har vi uppfattat att:

  • Kommerskollegium är behörig myndighet att fatta beslut om undantag
  • i praktiken ligger ansvaret att neka tillträde på hamnen. Gäller även mindre, privata hamnar och liknande.

Transportstyrelsen är inte direkt berörd myndighet i det här men vi får en del information från Kommissionen och andra EU MS som vi naturligtvis delar med oss av så fort vi får den. Har ni några frågor så går det bra att skicka dom så kan vi försöka få svar via våra kanaler. Vi har även dialog med KBV, Sjöfartsverket och infrastrukturdepartementet.

EMSA har tagit fram en informationsplattform där MS kan mata in identifierade fartyg som berörs av sanktionerna för andra MS att ta del av. Jag återkommer med hur det kommer att fungera.

Här är en länk till Equasis - HomePage som nämns i presentationen.