Linjeagent

Linjeagenten ombesörjer anskaffning av last till rederiets eller linjens fartyg, bokar lasten och handhar många av de praktiska göromål som krävs för transporten. Detta innefattar bl.a. depåverksamhet för containers, landtransporter och dokumentation. Förutom att sälja rederiets tjänster genom att annonsera avseglingar i seglingslistor sker ett uppsökande säljarbete samt ytterligare kompletterande marknadsaktiviteter som t.ex. annonsering i fackpress. Dessutom ombesörjer linjeagenten all inkassering av frakt för rederiets räkning. För att linjeagenten ska kunna representera rederiet på ett effektivt sätt och klara dokumentation, rapportering etc krävs avancerad och dyrbar datorutrustning samt annan teknisk utrustning.

Linjeagenterna är kontraktsbundna till de rederier de representerar och kan normalt bara agera för ett rederi på varje marknadsområde. För att kunna sälja rederiets tjänster i sitt geografiska område krävs ett omfattande kontaktnät med exportörer, importörer och speditörer.

Frakterna fastställs oftast genom offerter enligt gällande tariffer men även genom förhandlingar med s.k. linjekonferens eller med rederiet.

Linjeagenten har vanligtvis en viss tilldelning av fartygets utrymme (allokering) som han kan boka för last. Rätten att boka last innefattar normalt inte generell rätt att boka farligt gods samt tunga och stora kollin. I sådana fall måste rederiet lämna sitt godkännande innan linjeagenten kan acceptera bokningen gentemot lastägaren.

Ersättningen till linjeagenten regleras genom särskilt kontrakt mellan rederiet och linjeagenten. Oftast beräknas ersättningen till en viss procentandel av sjöfrakten. Avtal mellan parterna sker vanligtvis på rederiets villkor och på uppdragsgivarens kontraktsformulär. Linjeagenternas arbete har emellertid med åren utvecklats till att även omfatta för- respektive eftertransporter på land. För dessa utökade arbetsuppgifter samt det ovannämnda kravet på avancerad datorutrustning har en eftersläpning i ersättning förelegat. Linjeagenternas arvode utöver en viss procentandel av sjöfrakten utgår numera dessutom med t.ex. ett visst belopp per container, expeditionsavgifter, ersättning för dokumentutskrifter etc allt beroende på uppdragets omfattning.

Den internationella skeppsmäklarorganisationen FONASBA reviderade år 1993 sina kontraktsformulär för avtal mellan linjerederier och deras agenter. Målsättning har varit att åstadkomma balanserade dokument, som tar hänsyn till båda parters berättigade intressen. Dessa kontraktsformulär har kommit till i samråd med BIMCO, som också rekommenderar deras användande.