Transportstyrelsen lyssnade på remissvaren - ändrar sig om nya lotsreglerna

Transportstyrelsens förslag till nya regler kring lotsning kommer inte att träda ikraft som tidigare föreslagits den 1 januari 2021. En stor mängd yttranden från flera remissinstanser gör att frågan behöver beredas vidare.

Sveriges Skeppsmäklareförening och ytterligare ett 50-tal remissinstanser har yttrat sig över Transportstyrelsens förslag på nya och mera riskbaserade regler för lotsplikt. Transportstyrelsen håller nu på att sammanställa alla synpunkter som kommit in. Men en sak kunde de notera direkt, det blir inga nya regler från nyår.

– Vi kan komma att behöva omremittera vissa delar av våra förslag. Det gör att det inte längre är aktuellt med ett ikraftträdande redan den 1 januari 2021, säger Johan Skogwik, sektionschef på sektionen för sjötrafik på Transportstyrelsen.

Något nytt förslag på ikraftträdandedatum finns i nuläget inte.

Sveriges Skeppsmäklareförenings remissvar finns här.

Tillbaka